E/F Essex Park Telefontorvet

Orientering fra bestyrelsen

 

Kære beboere,

Herunder følger status på udestående/kommende forhold omkring ejendommen:

 

ad indbrud den 10/11. marts 2018

 

Igen har vi desværre haft indbrud i en lejlighed natten til den 11. marts 2018. Vi skal igen opfordre alle til at sørge for, at ubudne gæster ikke lukkes ind i ejendommen, herunde låse døre til trappetårne og udvise agtpågivenhed.

 

Vi er ved at undersøge, hvordan ejendommen bedre kan sikres fremover, da vi desværre har registreret flere indbrud de sidste to år.

 

 

Ad støjgener fra Sport 24 i stueetagen

 

I løbet af februar måned vil der desværre være støjgener fra erhvervslejlighederne, idet Sport 24 flytter ud af ejendommen.

 

Ad "nøgle-brikker" og låse i døre i indgangspartierne

 

Bestyrelsen vil gerne opfordre beboerne til at bruge de nøgle-brikker, som alle har fået udleveret sidste år, når man benytter Frederiksgade indgangspartiet.

 

Døren - og cylinderen - kan ikke holde til det voldsomme slid med adskillige nøgler, og går som følge heraf i stykker.

 

Ejerforeningen har brugt mange omkostninger på den hoveddør og løbende drøftet nye mere holdbare løsninger med låseservicefirmaet.

 

Vi har en af markedets bedsteh ove døre, så de har opfordret os til at benytte "nøglebrikkerne".

 

Ligeledes går "armen" til døren ofte i stykker, fordi brugerne vrider døren for hårdt op ved åbning.

Vi har ultimo januar udskiftet armen. Vi drøfter og vurderer løbende med låseservicefirmaet, om vi skal finde en ny løsning.

 

Ejendommens sikkerhed har højeste prioritet.

 

Ad mågerne og støjgener

 

Der er truffet aftale med vicevært omkring patruljering på taget 1-2 gange ugentligt fra 1. februar til start/midt marts. Formålet er at forstyrre/stresse mågerne samt holde øje med - og fjerne reder - lige så snart de anlægges, og inden der er æg i rederne.

En af de mest effektive metoder til at holde bestanden af ynglende ”tagmåger” nede på, er at fjerne reden, så snart denne er anlagt. Metoden kræver dog, at man husker at kigge efter allerede i februar – marts, hvor sæsonens problem med støjende og svinende måger endnu ikke er startet.

 

Når de begynder at bygge, skal reden fjernes, inden de lægger æg. Kom efter dem 1 til 2 gange om ugen, indtil de opgiver og flytter. Skal metoden virke på sigt, skal man være meget vedholdende gennem flere år, da måger gerne vender tilbage til tidligere redepladser.

 

PT er måge-skræmslet sat på "hold", da det desværre ikke har vist sig at have haft den ønskede effekt.

 

Link til mågebekæmpelse

 

Ad støjgener fra Fitnessworld

 

Vi har haft en fin dialog med Fitnessworld, som vil lukke vinduerne ved afvikling af deres holdtimer, ligesom vi har fået lov til at gennemgå centeret sammen med dem for at justere de lysspots, som har generet flere beboere på den del af ejendommen, som har adresse ud mod Telefontorvet.

 

Bestyrelsen følger løbende forholdet.

 

Ad vandindtrængning i ejendommen:

 

Senest er der konstateret tre vandskader i lejligheder beliggende på 3. sal ultimo 2017

 

Årsagen hertil er nu fundet og skyldes, at ejendommens dræn er underdimensioneret og aldrig har været renset. Taget ser ud til at være i fin stand. Det er gode nyheder.

 

De stoppede dræn har medført, at der over en længere periode har og fortsat står vand på taget, som med tiden vil finde vej ind i ejendommen.

 

Det er et stort problem og har skabt utryghed hos de berørte lejligheder. Dertil kommer, at der er stor selvrisiko ved anmeldelse af vandskader til forsikringsselskabet. Vandskader er den skadestype, som vi har mange af hos forsikringsselskabet, desværre.

 

Vi har samnen med en ingeniør vurderet forholdene, og der er nu udarbejdet et kort notat, som beskriver problemet:

 

Link til notat fra rådgivende ingeniør

 

Problemer med vandindtrændning har været et tilbagevendende problem gennem årene. Årsagen har dog aldrig været kortlagt tidligere.

 

Vi vil nu gennemgå notatet og de prisoverslag, som vi har modtaget og - efter en dialog med ingeniøren - igangsætte udbedringsarbejde snarest muligt - forventligt med opstart ultimo februar.

 

Bestyrelsen er meget stålsatte nu for at løse problemerne med utætheder i ejendommen en gang for alle - men det er også vigtigt, at det er den rigtige løsning.

 

Det vil berøre alle penthouselejlighederne, men vi vil orientere forinden arbejdet igangsættes, ligesom vi vil antage en dygtig bygbyggerådgiver for at sikre, at arbejdet bliver lavet ordentligt og koordineret, husets tegninger bliver ajourført og vores drifts- og vedligeholdelsesplan bliver tilrettet, så drænene fremover bliver renset årligt.

 

Vi beklager de gener, som projektet måtte have medført. Men identifikation af problemet har ikke være lige til.

 

Ad ventilationsanlæg og kommende rengøring heraf

 

Flere ventilationsmotorer er gået i stykker i slutingen af 2017. Det medførte støj i opgangene, hvilket flere har bemærket.

 

Som følge heraf har vi fået gennemgået ventilationsanlæggene, herunder indgået driftsaftale for at sikre, at nedbrud fremover undgås.

 

Ligeledes har vi indhentet tilbud på, hvad det koster at få renset ventilationssystemet. Der ophober sig med tiden fedt, snavs og andet skidt i systemerne, som i sagens natur skal fjernes..

 

Dette er - så vidt bestyrelsen ved - aldrig blevet gjort. En komplet rensning medfører også, at alle lejlighederne skal besøges.

 

Vi har indhentet to overslag på komplet rengøring og forventer, at igangsætte en større forårsrengøring af anlægget inkl. spjæld i alle lejlighederne.

 

Mere info herom følger snarest.

 

Ad E-kommunikation - alle bedes tilmelde sig

 

Alle ejere bedes tilmelde sig e-kommunikation fra Ejerforeningen. 20 ejere har fortsat ikke tilmeldt sig denne form for kommunikation.

 

Omkostningerne til porto stiger markant ligesom der er usikkerhed forbundet med at modtage fysisk post fra tid til anden.

 

Foreningen betaler portoomkostningerne.

 

Derfor bedes de berørte ejere tilmelde sig e-kommunikation snarest, hvorefter foreningen fremover vil kommunikere via e-post i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlinger osv.

 

Tak.

 

Bestyrelsen, den 14. marts 2018.

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har som udgangspunkt kun kontakt med ejere og ikke lejere.

Oplever en lejer eksempelvis lugt fra et afløb, skal de således kontakte deres udlejer.

Vicevært

Viceværten kan kontaktes, hvis der er tale om eksempelvis vandskader, hvor der er tale om uopsættelige forhold

Halvårlig status